Privacy & Cookie Policy

Onderhavige privacy policy geldt voor alle bezoekers van de website van L&M Works.

Contactgegevens L&M Works
De website van L&M Works zijn eigendom van – en worden beheerd door – L&M Works bv, statutair gevestigd te Ledebaan 55, 9300 Aalst.
Het inschrijvingsnummer van L&M Works bv bij de Kamers van Koophandel is 0845.244.736

Respect voor privacy
L&M Works bv (hierna tevens te noemen: “L&M Works”) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan L&M Works verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van uw gegevens
Als u op de webshop van L&M Works een bestelling plaatst, heeft L&M Works uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om uw gebruik van de website en de webshop van L&M Works te optimaliseren, kan L&M Works, met uw toestemming, uw persoonlijke gegevens, de gegevens met betrekking tot uw bestelling en de gegevens met betrekking tot het gebruik van de diensten van L&M Works opslaan en bewaren. Hierdoor kan L&M Works haar website en webshop beter op u afstemmen en u zaken aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

Als u via de website en/of via de webshop van L&M Works een account aanmaakt, bewaart L&M Works de door u doorgegeven informatie, zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen. Met uw toestemming gebruikt L&M Works uw gegevens om u te informeren over aanbiedingen, over speciale acties en over mogelijke (nieuwe) ontwikkelingen van de website en webshop van L&M Works. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u dat L&M Works laten weten door een e-mail te sturen naar info@lm-works.be.Ook kunt u schriftelijk contact opnemen met L&M Works. De contactgegevens van L&M Works kunt u bovenaan deze privacy policy vinden.
Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van de website en webshop van L&M Works bijgehouden. Informatie zoals de bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie worden door L&M Works slechts voor intern beleid gebruikt. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.

Inzien, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
U bent gerechtigd L&M Works schriftelijk een overzicht te vragen van uw gegevens die door L&M Works worden verwerkt. Ook kunt u om correctie of verwijdering van uw gegevens verzoeken.
Uw verzoek tot het opvragen, het wijzigen of het verwijderen van uw gegevens dient door u te zijn ondertekend en dient vergezeld te zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Na ontvangst van uw verzoek zal L&M Works zo spoedig mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

Het delen van uw gegevens met derden
L&M Works zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. L&M Works zal uw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. De door L&M Works ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben geen toestemming om uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor L&M Works te kunnen uitvoeren of indien dit noodzakelijk is om aan hun wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. L&M Works behoudt zich het recht voor deze cookies te gebruiken om u, bij een volgend bezoek aan de website en webshop van L&M Works, te kunnen herkennen. Cookies stellen L&M Works in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot het identificeren van personen.
U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies tijdens uw bezoek aan de website en webshop van L&M Works toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat.

Links
Onderhavige privacy policy heeft slechts betrekking op de website en de webshop van L&M Works.

Wijzigingen privacy policy
L&M Works behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop zij met gegevens omgaat en om de voorwaarden zoals omschreven in deze privacy policy aan te passen.
Indien L&M Works de voorwaarden zoals omschreven in deze privacy policy aanpast en zij deze aanpassingen wil toepassen op de door u – reeds voor bedoelde wijziging(en) – verstrekte gegevens, wordt u hierover op het door u doorgegeven e-mailadres geïnformeerd. U kunt in dergelijk geval binnen zeven werkdagen na verzending van deze e-mail schriftelijk, dan wel via elektronische weg, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens volgens de aangepaste privacy policy. Op deze pagina treft u altijd de meest recente versie van de privacy policy aan.

Vragen
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy policy van L&M Works, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@lm-works.be. Ook kunt u schriftelijk contact opnemen met L&M Works.
De contactgegevens van L&M Works kunt u bovenaan deze privacy policy vinden.
Deze privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving. Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995, vindt u terug op https://www.privacy.fgov.be.

Share This